Fanola > Zasady bezpieczeństwa

Zasady bezpiecznego użytkowania Fanoli®

Należy zachowywać zalecenia bezpieczeństwa podane na etykiecie opakowania Fanoli®.

  • Przy zapalaniu nigdy nie dmuchać w płomień.
  • Fanola® powinna być przechowywana w miejscu niedostępnym dla zwierząt i dzieci.
  • Do zapalania nie używać papieru ani drewna.
  • Nie wolno dolewać Fanoli do ognia, może to spowodować pożar lub poparzenia.

Użytkowanie biopaliwa jest bezpieczne pod warunkiem przestrzegania zasad bezpieczeństwa

Sposób użycia i zastosowanie

W przypadku zastosowania do produktów Planika, płyn Fanola® należy bezwzględnie używać zgodnie z instrukcją użytkowania produktu.
Produkt jest pochodzenia roślinnego.

Fanola® to ekologiczny zmywacz / odtłuszczacz, środek naturalny rozcieńczający farby, organiczna podpałka, anty-zamrażacz itp.

Symbole ostrzegawcze

  • F - substancja wysoce łatwopalna

Określenia zagrożenia

  • R11 - wysoce łatwopalna ciecz

Określenia dotyczące prawidłowego postępowania

  • S2 - przechowywać poza zasięgiem dzieci
  • S7 - przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty
  • S16 - nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu, nie palić tytoniu
  • S46 - po spożyciu szukać niezwłocznie pomocy lekarskiej okazując opakowanie lub etykietę

Nie dolewać do płonącego ognia!
Nazwa chemiczna: Mieszanina
Podstawowa substancja: Denaturyzowany Etanol

Etanol Fanola jest bezpieczny pod warunkiem przestrzegania zaleceń jego użytkowania